Privacyverklaring

Privacy verklaring Oké Groep B.V./ Oké Vastgoedservice B.V./ Oké Schoonmaak B.V. / Oké Milieutechniek B.V. (hierna te noemen “Oké”)

28 mei 2018

Waarom heeft Oké deze privacyverklaring?
In deze privacyverklaring leggen wij zo helder mogelijk uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende personen:

 • Bezoekers van de websites van Oké (www.okebv.nl hierna te noemen de“website”);
 • Alle voormalige, bestaande en potentiele werknemers;
 • Vertegenwoordigers van zakelijke relaties en potentiele klanten (hieronder vallen ook de leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers van Oké);
 • Aspirant-werknemers (sollicitanten) die zich als werkzoekende inschrijven bij Oké (dit kan via de website, maar ook via de mail of telefonisch);
 • Alle andere personen die met Oké contact opnemen en van wie Oké persoonsgegevens verwerkt.

U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u klant wordt, zich registreert voor onze diensten, online een formulier invult, een contract ondertekent, onze producten of diensten gebruikt of via een van onze communicatiekanalen contact met ons opneemt. Vervolgens verwerken wij deze gegevens.

De informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers is opgenomen in het uitgebreide privacy beleid van Oké. Dit beleid wordt aan alle medewerkers van Oké kenbaar gemaakt, en is ook op te vragen via info@okebv.nl

Met verwerken bedoelen we alles wat we met deze persoonsgegevens doen, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen. Bij die verwerking houden wij ons aan de eisen die de Europese en Nederlandse privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in die gevallen waarbij uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

Welke persoonsgegevens heeft Oké van mij?
Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevensgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Burgerlijke staat (uitsluitend van personeel);
 • Paspoort- en ID kaartnummers;
 • Transactiegegevens;
 • Bankgegevens;
 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel (zzp);
 • IP-adres;
 • Cookies (Browsertype, taal, datum en tijd van het bezoek, bezoekpatronenen sitegebruik);
 • Cv (inclusief werkervaring, opleidingen, diploma’s en referenties);
 • BSN (uitsluitend van personeel en personeel onderaannemers);
 • Kopie ID-bewijs en/of verblijfsvergunning (uitsluitend van personeel);
 • Rijbewijs;

Camerabewaking en toegangsregistratie
In ons pand maken wij gebruik van camerabewaking. Deze dienen uw en onze veiligheid en worden uitsluitend onder zeer strenge voorwaarden gedeeld met betrokkene(n) en/of de politie. Opgeslagen camerabeelden worden na maximaal 14 dagen gewist, mits er geen duidelijke aanleiding is deze langer te bewaren.

Waarom heeft Oké mijn persoonsgegevens nodig?
Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten (zakelijke relaties)
Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden (vallen binnen het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst):

 • Toezending van offertes;
 • Beantwoording van vragen over onze diensten en producten;
 • De levering van de navolgende diensten en/of producten;
 • Facturering.

Gebruik voor o.a. direct marketing over onze diensten
Het is mogelijk dat wij u gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinde (gerechtvaardigd bedrijfsbelang). Bijvoorbeeld om het contact te bevorderen, e- mail marketing, etc.

Gebruik voor toezending van onze nieuwsbrief
Oké verstuurd momenteel geen nieuwsbrieven. Wanneer Oké ervoor kiest om wel een nieuwsbrief te gaan versturen wordt vooraf toestemming gevraagd aan de ontvanger.

Gebruik voor sollicitatieprocedure
Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure. Dit gebeurt onder de grondslag uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder ook valt de werving, selectie en de sollicitatieprocedure.

Wettelijke verplichting
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Denk hierbij aan het verstrekken van persoonsgegevens aan de belastingdienst of politie. Een voorbeeld is dat Oké bij vermoeden van fraude aangifte mag doen bij de politie.

De persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien aan een van de volgende grondslagen is voldaan:

 • U heeft toestemming gegeven;
 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben;
 • Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Oké of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u zwaarder wegen dan de belangen van Oké en/of een derde.

De persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten/producten te kunnen leveren en verzoeken af te handelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Sollicitaties
Er kan bij Oké op verschillende manieren worden gesolliciteerd. Onder andere door het invullen van het sollicitatieformulier op de website, maar ook via de mail of telefonisch. Als u solliciteert, verzoeken wij u de volgende persoonsgegevens aan ons door te geven:

 • Voor- en achternaam (volledig en voluit)
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Cv (inclusief werkervaring, opleidingen, diploma’s en referenties);
 • Bezit rijbewijs B/BE;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Beschikbare uren;

Andere gegevens dan bovenstaande heeft Oké niet nodig om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert of voor een openstaande functie bij Oké. Wij raden dan ook ten zeerste af om andere dan die gegevens aan Oké te verstrekken. Mocht je toch andere gegevens verstrekken, dan geef je door het verstrekken toestemming aan Oké om deze gegevens te verwerken.

De volgende gegevens heeft Oké in elk geval niet nodig, en wij raden dan ook af om deze gegevens te verstrekken of in je cv op te nemen:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Raciale of etnische afkomst
 • Politieke gezindheid
 • Lichamelijke of geestelijke gezondheid
 • Seksuele leven
 • Lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij
 • Strafrechtelijke gegevens
 • Nationaliteit
 • Foto
 • BSN

Uw persoonsgegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd, indien u de baan niet heeft gekregen. Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrijkomen, of wanneer je een open sollicitatie stuurt zal deze termijn een jaar bedragen.

Onderwerpt Oké mij aan geautomatiseerde besluitvorming?
Oké neemt geen (automatische) besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen en/of computerprogramma’s e.d., zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oké) betrokkenheid bij heeft.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
Wij maken – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van onze (bedrijfs)activiteiten, denk hierbij aan loonadministratie, onderaannemers en leveranciers van Oké. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw persoonsgegevens gebeurt nooit.

Daarnaast schakelt Oké derde partijen in om diensten te verrichten in verband met het beheer en de beveiliging van haar systemen. Het kan zijn dat hierbij persoonsgegevens verwerkt worden. Oké autoriseert deze partijen uitsluitend om

deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die zij verrichten. Oké sluit met deze derde partijen verwerkingsovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zorgt Oké dat mijn gegevens beschermd zijn?
Oké heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Oké zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
 • Encryptie;
 • Back-ups;
 • Personeel wordt getraind rondom privacy;
 • Strikt wachtwoordbeleid;
 • Firewalls
 • Virusscanners
 • Software (updates)

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Maakt Oké gebruik van Cookies?
Voor alle informatie rondom het gebruik van Cookies klik hier.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van Oké terecht kom?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacy rechten?
U heeft de volgende privacy rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);
 • Het recht om correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens te vragen(gemotiveerd);
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Verzoek indienen
Een verzoek kunt u indienen via de onderstaande gegevens.
Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren. Wij verzoeken u daarom om een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto en BSN onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat. Na het vaststellen van de identiteit verwijderen wij direct de kopie. Tevens dient u in uw verzoek te vermelden op basis van welke grond u het verzoek indient. Wij nemen uw verzoek binnen vier weken in behandeling.

Welke verantwoordelijkheden heb ik zelf?
Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die u met ons deelt juist, volledig en actueel zijn. Verder is het belangrijk dat als u persoonsgegevens van andere met ons deelt, dat u er zeker van bent dat u deze gegevens met ons mag delen. U draagt daar zelf verantwoording voor.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Kan ik een klacht indienen?
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik Oké bereiken: onze contactgegevens?
Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens;

Oké Groep B.V. Verrijn Stuartweg 31 1112 AW Diemen 020-600 73 07
Privacy Officer
Michael van Nol
info@okebv.nl

Vragen? Bel ons op (020) 600 73 07
of mail ons via het onderstaande contact formulier.

Stel hieronder uw vraag en u krijgt zo snel mogelijk antwoord.

  Het Coronavirus

  Het coronavirus beheerst onze samenleving, ons werk en ons leven. De gezondheid van onze werknemers, opdrachtgevers en directe klanten staan bij het uitvoeren van onze werkzaamheden centraal. Wij volgen hierbij de officiële richtlijnen van het Kabinet, de GGD en het RIVM en proberen hier zo duidelijk mogelijk over te communiceren. Wij ontvangen op dit moment geen bezoekers op kantoor en de bezetting van werknemers op ons kantoor is geminimaliseerd. Uiteraard doen wij, ondanks alles, onze uiterste best om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn en te blijven op 020-600 73 07 of via e-mailadres info@okebv.nl

  Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij deze periode samen zo goed mogelijk doorkomen!
  Medewerkers en directie